پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
جلسه قرارگاه جوانی جمعیت برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/11 | 
هفتمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت به ریاست دکتر شبیهی دبیر و جانشین رئیس قرارگاه دانشگاه و با حضور کلیه اعضای این قرارگاه در سالن اجتماعات شهید آوینی دانشگاه برگزار شد. 
در این جلسه ضمن ارائه ی گزارش پیگیری مصوبات آخرین نشست قرارگاه  ،ساز وکار اجرایی شدن ماده ۷قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط کمیته فرهنگی ،پشتیبانی وحقوقی ارائه شد و همچنین مقررشد معاونت های دانشگاه، مصادیق  و عناوین دور کاری را برای خانم های باردار مشمول بند ۱۷، استخراج و در کمیته های مربوطه بررسی و جمع بندی و جهت تایید نهایی  در قرار گاه  بعدی مطرح نمایند.
 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.60755.fa
برگشت به اصل مطلب