پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
جلسه هماهنگی تقویت شاخص های اجتماعی موثر بر سلامت در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/9 | 
 جلسه هماهنگی تقویت  نظام شبکه درقالب استقرار برنامه شاخص های اجتماعی موثر بر سلامت طی نشست با حضور مدیران شبکه بهداشت و درمان شهرستانهای بندرگز،علی آباد و آق قلا و نمایندگان فرمانداری سه  شهرستان،مسئول دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه و واحدهای تخصصی حوزه معاون بهداشتی برگزار شد.
دکتر شبیهی معاون بهداشتی دانشگاه ضمن تشریح برنامه ،اهمیت اجرای طرح بهبود شاخص های اجتماعی موثر بر سلامت در تقویت نظام شبکه و ارتقا شاخص های سلامت را عنوان کرد و در این مرحله،سه شهرستان فوق بعنوان پایلوت اجرای برنامه انتخاب گردیدند که باید مناطق اجرا در شهرستانهای خود را پس از بررسی و هماهنگی،معرفی نمایند.
 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.60720.fa
برگشت به اصل مطلب