پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
بازدید از فرآیند غربالگری پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی فرودگاه بین‌المللی گرگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/5 | 
این بازدید با رویکرد کنترل، مراقبت و پیشگیری بیماریهای واگیردار بر اساس سندرم های ۱۶ گانه واگیر در پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی فرودگاه گرگان، توسط دکتر شبیهی ،معاون بهداشتی دانشگاه  و دکتر علی باقری ،مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان ، در تاریخ ۵مرداد ماه انجام گرفت.
 
در این بازدید، معاون بهداشتی دانشگاه ،با اهدا شاخه گل به  تیم سلامت مستقر در این پایگاه از زحمات چند روزه آنان ،تقدیر کرد.
 
 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.60683.fa
برگشت به اصل مطلب