پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
بازدید رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از مجموعه آموزش عالی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/8 | 
دکتر هاشمی رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی به همراه بازرسان این مرکز با حضور در مجموعه آموزش عالی شادروان فلسفی، جلسه ای در مورد زیر ساخت ها و استاندارد سازی مرکز آزمون الکترونیک و همچنین بازدیدی از دانشکده در حال ساخت پردیس بین الملل انجام دادند.
در ابتدای این جلسه دکتر امیریانی معاون آموزش دانشگاه توضیحاتی را درمورد آزمون های انجام شده و مرکز آزمون و تغییرات اعمال شده در خصوص جداسازی سرور آزمون و انجام آزمون ها با رعایت پروتکل های بهداشتی بیان کردند.
دکتر جهانشاهی و دکتر قورچایی به همراه دکتر هاشمی و اعضای جلسه بازدیدی را از ساختمان در حال ساخت دانشکده بین الملل و همچنین مرکز آزمون الکترونیکی واقع در مجموعه شادروان فلسفی انجام دادند.
در پایان طی صورتجلسه ای پیشنهادات دکتر هاشمی و تیم همراه به امضای اعضای شرکت کننده در جلسه رسید.
 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.56343.fa
برگشت به اصل مطلب