پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
در راستای اجرایی شدن برنامه صیانت از جمعیت :  اولین کمیته دانشگاهی صیانت از جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/17 | 
 در راستای اجرایی شدن برنامه صیانت از جمعیت ، اولین کمیته دانشگاهی صیانت از جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان  با حضور رییس دانشگاه ، معاونین ، مدیران ارشد دانشگاه ،مدیران شبکه بهداشت و درمان شهرستانهای تابعه  (حضور مجازی) و  سایر اعضاء در محل حوزه ریاست دانشگاه برگزار گردید.
دراین نشست  دکتر فاضل رییس دانشگاه  ضمن تاکید بر ضرورت مداخلات همه جانبه به منظور ارتقاء شاخص های مرتبط با جمعیت و فرزند اوری ، خواستار برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای مرتبط با جمعیت در سطح  شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها و معاونت های دانشگاه شد
دکتر ناهید جعفری ، معاون بهداشتی دانشگاه نیزضمن تشریح کامل برنامه صیانت از جمعیت و نقشه راه  اعلامی وزارت در این خصوص ، گزارشی از روند اجرایی نمودن برنامه صیانت در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه ، وضعیت موجود شاخصهای مرتبط با جمعیت و چالش های مرتبط با آن در استان و کشور ارایه کرد.
سپس بحث و تبادل نظر بین اعضای محترم کمیته دانشگاهی در خصوص صیانت از جمعیت ، اهمیت اجرای آن و ضرورت هماهنگی با دستگاه های برون بخشی جهت اجرای بهینه اقدامات در برنامه عملیاتی صیانت از جمعیت   جمعیت به تفصیل انجام پذیرفت  و  نتایج حاصله  درقالب مصوبات جهت ابلاغ و اجرا  تدوین گردید . 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.56209.fa
برگشت به اصل مطلب