پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
کسب رتبه استانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در پاسخگویی به مردم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/22 | 

دانشگاه علوم پزشکی گلستان موفق به کسب رتبه برتر و شایسته تقدیر در پاسخگویی به مردم از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)شد.
در همین راستا مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری گلستان طی نامه ایی به رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان آورده است حسب بررسی و ارزیابی صورت گرفته عملکرد سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)در سال ۹۹ دانشگاه علوم پزشکی گلستان به عنوان دستگاه شایسته تقدیر در بین ادارات کل استان معرفی می گردد.


نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.56208.fa
برگشت به اصل مطلب