پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار اسلایدر صفحه اول
فهرست مراکز تجمیعی تزریق واکسن کرونا در استان گلستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/18 | 
فهرست مراکز تجمیعی تزریق واکسن کرونا در استان گلستان

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.14787.56416.fa
برگشت به اصل مطلب